1464-91

1552-14

1552-15

9‌1552-21 تا 10‌ صبح: گفتگو با بیژن قادری
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگوی عبدالله ناظمی با سوسن میرقهاری
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با عطاالله خرم
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با علی نظری
9‌ تا 10‌: گفتگو با بهمن مقصودلو
10‌تا 11‌:گفتگوی عبدالله ناظمی و میثاقیان
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1552-16

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1552-17

91552-22 تا10صبح:گفتگو با ستار
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: گفتگو با «فربد»
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با الی و مایکل
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با هوشنگ توزیع
10‌ تا 11‌: شعر خوانی «فریدون فرخزاد»
11 تا 12:گفتگو با کورش بی بیان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1552-18

9‌1552-23 تا 10‌ صبح: گفتگو با لیدی جمیل خرازی
10تا 11‌: برنامه ای از دانا
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با جمیل خرازی
10 تا 11: برنامه ای از دانا
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1552-19

9‌ 1552-24تا 10‌صبح: گفتگو باشهره آغداشلو (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
10 تا 11 شب:گفتگو با شهره آغداشلو
11 تا 12: «خنیاگران»

1552-20

9‌1552-25 تا 10‌صبح: گفتگو با شهرام شب پره
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با هوشنگ حسینی از ایران
8 تا 9: گفتگو با هوشنگ توزیع
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.