1331-68

1361-63

1361-64

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1361-65 گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت اول
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» سی و هفتمین سالگرد رادیو ایران-قسمت اول با اجرای تقی روحانی و با حضور ادیب خوانساری، کسایی، عبادی، تاج اصفهانی، عبدالعلی وزیری و دهها چهره معروف.
11‌ تا 12‌ صبح: گپ فرح شکوهی با «Zachary Alexander Rice» نوستاره دیزنی
12‌ تا يك:Masa Appeal
يك تا2‌:خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت اول
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌: گپ فرح شکوهی با «Zachary Alexander Rice» نوستاره دیزنی
11‌ تا 12‌- صبح آدینه با «احمد آزاد» سی و هفتمین سالگرد رادیو ایران-قسمت اول
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1361-66

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1361-67

9‌ تا 10‌ صبح:1361-68  گفتگو با «حسین مجید»
10‌تا 11: «یک قاشق شکر» با «سهراب اخوان» و «شهرام ناظری»
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: گپ با «شهره آغداشلو»
يك تا 2‌: گپ با «مارتیک»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
8‌ تا 9‌ شب:  «یک قاشق شکر»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مارتیک»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «حسین مجید»-جدید
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1361-69

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه، گزارش جدید
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» سی و هفتمین سالگرد رادیو ایران-قسمت دوم با اجرای تقی روحانی و با حضور بنان، بدیع زاده، روح انگیز، مصطفی پایان، پروانه، شاهرخ نادری و دهها چهره معروف.
11‌ تا 12‌: گپ1361-70 با «اسلام شمس»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» سی و هفتمین سالگرد رادیو ایران-قسمت دوم
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «اسلام شمس»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1361-71

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت دوم
10‌ تا 11‌ صبح:1361-72 گفتگوی فرح شکوهی با لیسا دفتری چهره معروف شبکه های بین المللی
11‌ تا 12‌: گفتگو با «اصغر بیچاره»
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی فرح شکوهی با لیسا دفتری چهره معروف شبکه های بین المللی
8 تا9 شب:  گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت دوم
9 تا 10 شب:جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «اصغر بیچاره»

1361-73

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «هوشنگ حسینی» همکار قدیمی جوانان
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌:  یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: با1361-74 «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:  گفتگو با «علی آبادانی»
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «هوشنگ حسینی»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.