1331-68

1370-54

1370-55

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1370-62 گفتگوی فرهنگ فرهی با دکتر امیر جاهد
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته7-با  همکاری کسائی، لطفی، قصه تلخ یک هنرمند، تاج اصفهانی، عهدیه، شجریان، حسین قوامی و نادر گلچین
11‌ تا 12‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب: جهان در جوانان 
8‌تا 9‌:  گفتگوی فرهنگ فرهی با دکتر امیر جاهد
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11‌ تا 12‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته7-با  همکاری کسائی، لطفی، قصه تلخ یک هنرمند، تاج اصفهانی، عهدیه، شجریان، حسین قوامی و نادر گلچین
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1370-56

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1370-57

9‌ تا 10‌ صبح: 1370-63 گپ با «سیامک قهرمانی» درباره فستیوال نور
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته8- با حضور و آثاری از استاد صبا، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، گروه شیدا، الهه، نادر گلچین، سیما بینا
11 تا 12: گفتگو با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: موسیقی شاد شرقی
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 8‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
8‌ تا 9‌ شب: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته8- با حضور و آثاری از استاد صبا، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، گروه شیدا، الهه، نادر گلچین، سیما بینا
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «سیامک قهرمانی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1370-58

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «دکتر علی زرین» درباره شبهای شعر
10‌ تا 11‌ صبح:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته5- با حضور مرضیه، سیمین بهبهانی، عبدالوهاب شهیدی، حبیب الله بدیعی، مهستی، مرشد مرادی، گودرزی
11‌ تا 12‌: برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها» با بنفشه سوده
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: برنامه ویژه «فرامرز قاسمی»
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «دکتر علی زرین»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته5- با حضور مرضیه، سیمین بهبهانی، عبدالوهاب شهیدی، حبیب الله بدیعی، مهستی، مرشد مرادی، گودرزی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1370-59

9‌ تا 10‌صبح:1370-64 گپ با «شیلا»
10‌ تا 11‌ صبح: دنیای جاسوسان
11‌ تا 12‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته 6 – با حضور شجریان، سیما بینا، مرتضی حنانه، مرضیه، دلکش، فریدون مشیری
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته 6 – با حضور شجریان، سیما بینا، مرتضی حنانه، مرضیه، دلکش، فریدون مشیری
8 تا9 شب: گپ با «اسلام شمس»
9 تا 10 شب: گپ با «شیلا»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»

1370-60

9‌ تا 10‌ صبح:1370-65 گپ با «اسلام شمس»
10‌تا 11‌:  صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته4  از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضورپوران، جهانبخش پازوکی، هایده، منتشری، سیما بینا
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: گفتگو با «فریدون قراگزلو» درباره کتاب«هومان»
از ساعت 2‌ تا 7 شب: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:   صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته4  از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضورپوران، جهانبخش پازوکی، هایده، منتشری، سیما بینا
11‌ تا 12‌: گفتگو با «اسلام شمس»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.