1331-68

1357-73

جمعه  14 جون

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: 1357-74گپ با «داریوش»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور فریدون فرخزاد، حمیرا، رامش، حمید شب خیز، نوش آفرین، مرجان و شهره
11‌ تا 12‌ صبح: گپ با سعید دبیری
12‌ تا يك:
Masa Appeal with Palmer Davis 
يك تا2‌:خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «داریوش»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌: گپ با سعید دبیری
11‌ تا 12‌-صبح آدینه با «احمد آزاد»
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه 15و 16 جون

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

دوشنبه17 جون

9‌ تا 10‌ صبح: گپ1357-75 با «آیلین»
10‌تا 11: خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: مصاحبه فرح شکوهی با «Massi Furlan» بازیگر سینما و تلویزیون
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: مصاحبه فرح شکوهی با «Massi Furlan» بازیگر سینما و تلویزیون
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گپ با «آیلین»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «داود بهبودی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه 18 جون

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه، گزارش جدید
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه1357-76 با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور فریدون فرخزاد، حمیرا، رامش، حمید شب خیز، نوش آفرین، مرجان و شهره
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرح شکوهی با «پاتریک کیل پاتریک»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» با فریدون فرخزاد
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  گفتگوی فرح شکوهی با  «پاتریک کیل پاتریک» 
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه 19جون

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «شهره»
10‌ تا 11‌ صبح:جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  یک قاشق شکر
8 تا9 شب: گپ با1357-77 «شهره»
9 تا 10 شب:  جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  20جون

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «حسین رضایی پور» در لندن
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور فریدون فرخزاد، حمیرا، رامش، حمید شب خیز، نوش آفرین، مرجان و شهره
11‌ تا 12‌: گفتگو با1357-78 «بیژن مرتضوی»
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:  گفتگو با «بیژن مرتضوی»
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «حسین رضایی پور»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.