1331-68

جمعه 15 فوریه  

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ 1340-26با «کامبیز ضرغام»در پاریس
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی کلاسیک
11‌ تا 12‌ صبح: 1340-27ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  مجله هفتگي
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌- موسیقی کلاسیک
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  16 و 17 فوریه

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 
دوشنبه 18فوریه

9‌ تا 10‌ صبح:  1340-28گپ مهدي ذكايي با «ستار»
10‌ تا 11‌صبح:  موسیقی غربی
11‌تا 12:  1340-36گفتگوی فرح شکوهی با «مژگان و کتی ملامد»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان 
يك تا 2‌: طلوع تازه – سعید محمدی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: طلوع تازه
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «ستار»
9‌تا 10‌: جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: گفتگوی فرح شکوهی با «مژگان و کتی ملامد»
11‌ تا 12‌طلوع تازه – سعید محمدی
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  19 فوریه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «دکتر ندا زمان» وکیل مهاجرت
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی
11‌ تا 12‌:  گفتگوی 1340-30فرح شکوهی با «مینا سوواری»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: 1340-31گپ با «دکتر ندا زمان»
9‌ تا 10‌: جهان در جوانان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گفتگوی فرح شکوهی با «مینا سوواری»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  20 فوریه

 
9‌ تا 10‌ صبح: گپ مهدي ذكايي با «داریوش»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی بین المللی
11‌ تا 12‌:  ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8 تا 9: 1340-32گپ با «داریوش»
9 تا 10: موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه 21فوریه

9‌ تا 10‌ صبح: 1340-33گپ با «شهرام شب پره» درخواست شده
10‌تا 11‌: موسیقی شرقی
11‌ تا 12‌: مصاحبه با «مژگان و کتی ملامد» 
12‌ تا يك: مجله هفتگی
يك تا 2‌:  دنياي جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب پخش موسيقي و بخش هايي از جوانان گويا
7‌ تا 8‌: مجله هفتگی  
8‌تا 9‌:  گپ با «شهرام شب پره»
9‌ تا 10‌: موسیقی
10‌تا 11‌ دنياي جاسوسان
11‌ تا 12‌: مصاحبه با «مژگان و کتی ملامد»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.