1331-68

1366-44

1366-56

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ1366-51 با «مهستی کامدار» هنرمند محبوب ایرانی در اروپا و عباس حجت پناه
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مشیرهمایون شهردار، مجید وفادار و مهدی خالدی-قسمت سوم
11‌ تا 12‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب: جهان در جوانان 
8‌تا 9‌:  گپ با «مهستی کامدار»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11‌ تا 12‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مشیرهمایون شهردار، مجید وفادار و مهدی خالدی-قسمت سوم
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1366-57

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1366-58

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ1366-52 با «باران» خواننده
10‌تا 11: صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران -هنرمندان سرشناس از استاد صبا میگویند- قسمت چهارم
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
8‌ تا 9‌ شب: صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران -هنرمندان سرشناس از استاد صبا میگویند- قسمت چهارم
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «باران»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1366-59

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «دکتر دانش فروغی» روانشناس سرشناس(جدید)
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور عبدالعلی وزیری و شاهرخ نادری و کلنل وزیری-قسمت اول
11‌ تا 12‌: گفتگو با1366-53 «دکتر حسین برنجی» درباره طلاق
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «دکتر دانش فروغی»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور عبدالعلی وزیری و شاهرخ نادری و کلنل وزیری-قسمت اول
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «دکتر حسین برنجی»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1366-60

9‌ تا 10‌صبح: 1366-62گپ با «شهرزاد»
10‌ تا 11‌ صبح: دنیای جاسوسان
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرهی با «سروش ایزدی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران با حضور حمید قنبری، منوچهر نوذری و شاهرخ نادری-قسمت دوم
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران با حضور حمید قنبری، منوچهر نوذری و شاهرخ نادری-قسمت دوم
8 تا9 شب: گپ با «احمد آزاد»
9 تا 10 شب: سیری در موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی فرهنگ فرهی با «سروش ایزدی»

1366-61

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «پرویز ناظریان»
10‌تا 11‌: صبح آدینه1366-55 با «احمد آزاد» برنامه ویژه بزم شاعران با  حضور مهدی سهیلی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، ایرج و انوشیروان روحانی-قسمت اول
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: با «بیژن اصیل»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 شب: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌: يك تا 2‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه قسمت اول شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش حمید قنبری و عبدالعلی همایون.
11‌ تا 12‌: گفتگو با «شهرزاد»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.