1349-16

جمعه  19 اپریل

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ 1349-17با «پرویز قاضی سعید» (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی پاپ با سعید محمدی
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  گفتگوی جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «پرویز قاضی سعید»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌-موسیقی پاپ با سعید محمدی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها
‌شنبه و يكشنبه  20 و 21 اپریل
9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

دوشنبه 22  اپریل

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «تونی زرین دست»
10‌تا 11:  موسیقی شرقی
11 تا 12: گفتگو 1349-18با علی پورتاش
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: مصاحبه فرح شکوهی با «دیوید ازبورن، پیانیست کاخ سفید» (درخواست شده)
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب:  مصاحبه فرح شکوهی با «دیوید ازبورن»
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گپ با «تونی زرین دست»
10‌ تا 11‌: گفتگو با علی پورتاش
11 تا 12: یک قاشق شکر-با سهراب اخوان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  23  اپریل

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی
11‌ تا 12‌:  گپ با «منصور بیبیان»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي 1349-19با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: مجله هفتگی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «منصور بیبیان»  
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  24 اپریل

9‌ تا 12‌ صبح: گپ با «بتی»  
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «منوچهر ثابتیان» از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی اروپا
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  یک قاشق شکر
8 تا9 شب: گپ 1349-20با « بتی»
9 تا 10 شب: گفتگو با «منوچهر ثابتیان»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  25 اپریل

9‌ تا 10‌ صبح: آخرین مصاحبه با «گیتی» در تهران در سالهای 90
10‌تا 11‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11‌ تا 12‌:  ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك: دنياي جاسوسان
يك تا 2‌: مجله 1349-21هفتگی
از ساعت 2‌ تا 6 شب پخش موسيقي
6تا 7:  مصاحبه با «گیتی»
7‌ تا 8‌: گپ با فرامرز قاسمی
8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌: جهان در جوانان
11‌ تا 12‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.