1498-42

کنسرت نوروزی گوگوش ستاره همیشه ماندنی موزیک در نیویورک، در تاریخ 19 مارچ برگزار میشود و از هم اکنون از همه ایالات اطراف، دوستداران گوگوش برای این کنسرت آماده میشوند.
این کنسرت در آدرس زیر برگزار میشود.

KUPFERBERG, CENTER FOR ARTS
65-30 Kissena Blvd. Flushing, NY 11367

تلفن اطلاعات این کنسرت:

516-466-8181 – 516-510-6119

1498-43