1610-1

1610-2

1610-3

9‌ 1610-9تا10‌صبح: گفتگو با هوشمند عقیلی
10‌ تا 11‌ صبح: گپ با «موری»
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با «همایون»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «مرتضی»
9‌ تا 10‌: گفتگو با هوشمند عقیلی
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1610-4

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1610-5

9 تا10صبح:گفتگو با عبدالله ناظمی
10 1610-10تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با احمد مسعود
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر آزادی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1610-6

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با همسر اول محمد علی کلی
101610-11تا 11‌: گفتگو با بیژن قادری
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با فرامرز قاسمی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1610-7

9‌1610-12 تا10‌صبح: گفتگو با مسعود اسداللهی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با حمید سلیمانیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با مارتیک
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و مهدیان
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با مسعود اسداللهی
10 تا11 شب:گفتگوبا حمید سلیمانیان
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

1610-8

9‌ 1610-13تا 10‌صبح: گفتگو با احمد مسعود
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با بهروز جلیلی (جلینی)
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادی از علی نظری
8 تا 9: گفتگو با بهروز جلیلی (جلینی)
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.