1331-68

1341-47

جمعه 22 فوریه  

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1341-48 گپ با «باهره اردلان»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی کلاسیک
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش 1341-49در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  مجله هفتگي
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «باهره اردلان»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌- موسیقی کلاسیک
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  23 و 24 فوریه

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 
دوشنبه 25فوریه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ 1341-50مهدي ذكايي با «کاظم عالمی »
ر10‌تا 12:  گفتگوی 1341-51فرح شکوهی با «مژگان و کتی ملامد»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان 
يك تا 2‌: طلوع تازه – سعید محمدی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: طلوع تازه
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «ستار»
9‌ تا 10‌طلوع تازه – سعید محمدی
10‌ تا 12‌: گفتگوی فرح شکوهی با «مژگان و کتی ملامد»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  26 فوریه


9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «دکترروبن آبرامز» متخصص و جراح زیبایی
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی
11‌ تا 12‌:  گپ با «فرامرز قاسمی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ 1341-52با «دکتر روبن آبرامز»
9‌ تا 10‌: جهان در جوانان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:   گپ با «فرامرز قاسمی»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  27 فوریه

 
9‌ تا 10‌ صبح:گپ 1341-53با «سپند» (دکتر لازاروف)
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی بین المللی
11‌ تا 12‌:  ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8 تا 9: گپ با «سپند»
9 تا 10: موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  28 فوریه

9‌ تا 10‌ صبح: گپ 1341-54با «رامش» درخواست شده
10‌تا 11‌: موسیقی شرقی
11‌ تا 12‌: ورزش در جوانان 
12‌ تا يك: مجله هفتگی
يك تا 2‌:  دنياي جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب پخش موسيقي و بخش هايي از جوانان گويا
7‌ تا 8‌: مجله هفتگی  
8‌تا 9‌:  گپ با «رامش»
9‌ تا 10‌: موسیقی
10‌تا 11‌ دنياي 1341-55جاسوسان
11‌ تا 12‌: ورزش در جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.