1331-68

 

1337-38

جمعه 25 ژانویه  

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: 1337-39گپ با «اندی»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی کلاسیک
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی فرح شکوهی با دختر شایسته و ملکه زیبایی آسیایی آمریکایی و گردانندگان آن.
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  مجله هفتگي
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «اندی»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: گفتگوی فرح شکوهی با دختر شایسته و ملکه زیبایی آسیایی آمریکایی و گردانندگان آن.
11‌ تا 12‌- موسیقی کلاسیک
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  26 و 27 ژانویه

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 
دوشنبه28 ژانویه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ مهدي ذكايي 1337-40با «عطا الله خرم» درباره «مهندس همایون خرم»
10‌ تا 11‌صبح:  موسیقی غربی
11‌ تا 12‌: جهان در جوانان 
12‌تا يك:  گفتگو با «فرامرز قاسمی»
يك تا 2‌: طلوع تازه – سعید محمدی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: طلوع تازه
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «عطا الله خرم»
9‌تا 10‌:   جهان در جوانان
10‌ تا 11‌طلوع تازه – 1337-41سعید محمدی
11‌ تا 12‌: موسیقی پاپ
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

سه شنبه  29 ژانویه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «شهرام کاشانی»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با 1337-42«شهرام کاشانی»
9‌ تا 10‌:  دنیای جاسوسان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  يك قاشق شكر
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  30 ژانویه

 
9‌ تا 10‌ صبح: گپ مهدي ذكايي با «کاظم عالمی»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی بین المللی
11‌ تا 12‌:  يك قاشق 1337-43شكر با سهراب اخوان
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8 تا 9: گپ با 1337-44«کاظم عالمی»
9 تا 10: موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12 : يك قاشق شكر

‌پنجشنبه 31 ژانویه

9‌تا 10‌ صبح: گپ با «شهرام کاشانی»
10‌تا 11‌: موسیقی شرقی
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: مجله هفتگی
يك تا 2‌:  1337-45دنياي جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب پخش موسيقي و بخش هايي از جوانان گويا
7‌ تا 8‌: مجله هفتگی  
8‌تا 9‌:  گپ با «شهرام کاشانی»
9‌ تا 10‌: موسیقی
10‌تا 11‌ دنياي جاسوسان
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.