1464-91

1576-28

1576-29

9‌1576-35 تا10‌صبح: گفتگو با ابی قاسمی
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:گفتگو با دکتر روبن آبرامز
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «جهانبخش پازوکی»
9‌ تا 10‌: گفتگو با ابی قاسمی
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1576-30

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1576-31

91576-36 تا10صبح:گفتگویی تازه با هوشنگ توزیع
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با معین و احمد مسعود
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با عبدالله ناظمی
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: گفتگو با فریدون فرخزاد
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1576-32

9‌1576-37 تا 10‌ صبح: گفتگویی تازه با جمشید علیمراد
10تا 11‌: شعرخوانی فریدون فرخزاد
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با پویا
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعرخوانی فریدون فرخزاد
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با جمشید علیمراد
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1576-33

9‌1576-38 تا10‌صبح: گفتگو با ندا پاترا بازیگر تئاتر
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: موسیقی اسپانیایی و فرانسوی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با ندا پاترا
10 تا11 شب:گفتگو با «عماد رام»
11 تا 12: «خنیاگران»

1576-34

9‌1576-39 تا 10‌صبح: گفتگو با «الهه زارع» نقاش
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مرتضی فرزانه
8 تا 9: گفتگو با الهه زارع
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.