1464-91

1542-59

1542-60

ساعت1542-70 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی فارلی قراگزلو با جمز واتسون جراح نامدار
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با الکس نقیبی
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر بنیامین تیمورازی
1 تا2‌: گفتگوی فرح شکوهی و ریتا گری
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگوی فرح شکوهی و ریتا گری
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر الکس نقیبی
10‌ تا 11‌:گفتگو با سیروس بهشتی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1542-61

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1542-62

91542-67 تا10صبح:گفتگو با پرویز قاضی سعید، خاطرات…
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
1تا2‌: گفتگوی فرهنگ فرهی و سروش ایزدی
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با مرتضی فرزانه
9 تا 10 شب: گفتگو با مرجان اعظمی
10‌ تا 11‌: گفتگو با امید
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1542-63

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «جمال وفایی»
101542-68تا 11‌ صبح: گفتگو با »مسعود فردمنش»
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با مرجان اعظمی والدین برگزیده
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «جمال وفایی»
10 تا 11: گفتگو با «مرجان اعظمی»
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1542-64

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با منوچهر ثابتیان از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی اروپا
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا 10 شب: گفتگو با «منیژه تیموری»
10 تا 11 شب:گفتگو با «منوچهر ثابتیان»
11 تا 12: «خنیاگران»

1542-65

9‌1542-69 تا 10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یک قاشق شکر
8 تا 9: برنامه ای از «امیر»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.