1331-68

1450-11

1450-12

ساعت1450-18 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «مسعود اسداللهی» (قسمت اول)
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: پخش برنامه نوروزی (درخواست شده)
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگو با مسعود اسداللهی (1)
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر میترا زکریایی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: تاریخ رقص با عبدالله ناظمی
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1450-13

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1450-14

9‌ تا10‌ صبح: گفتگو با «مسعود اسداللهی» (قسمت سوم)
10‌تا 11: گلچین هفته
111450-19 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «مسعود اسداللهی» (قسمت دوم)
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1450-15

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «اسماعیل ادیبی» (فیلمساز)
10‌1450-20 تا 11: شعرخوانی «هنگامه افشار»
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
يك تا 2‌: فرح شو با خلیلا علی همسر سابق محمد علی (کلی)
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: فرح شو با خلیلا علی همسر سابق محمد علی (کلی)
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر حاجیان»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «نوش آفرین»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «اسماعیل ادیبی»(فیلمساز)
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1450-16

9‌1450-22 تا 10‌صبح: گفتگوی شنیدنی استاد فرهنگ فرهی با زنده یاد ویگن درباره گوگوش و جامعه هنری
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: پخش موسیقی روز
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی استاد فرهی و ویگن
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: دنیای جاسوسان

1450-17

9‌ تا 10‌صبح:گفتگو با «مسعود اسداللهی»(3)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1450-23 تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: گفتگو با «سعید اسدی»
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگو با «مسعود اسداللهی»(3)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.