1331-68

1372-56

1372-57

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1372-63 گپ با ناصر چشم آذر (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته11-با حضور سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، عهدیه، محمودی خوانساری، شجریان، داستان ابراهیم
11‌ تا 12‌ صبح: فرح شو با سیامک قهرمانی
12‌ تا يك: Masa Appeal
with Siamak Ghahramani
يك تا2‌: «یک فنجون جوونی» با «پیمان»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «یک فنجون جوونی» با «پیمان» 
8‌تا 9‌:  گپ با ناصر چشم آذر
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
with Siamak Ghahramani
10‌ تا 11‌: فرح شو با سیامک قهرمانی
11‌ تا 12‌:صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته11-با حضور سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، عهدیه، محمودی خوانساری، شجریان، داستان ابراهیم
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1372-58

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1372-59

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ1372-64 با «دکتر شهناز مصلحی» روانشناس درباره زنان در ایران
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته12-با حضور نادر گلچین، عهدیه، مرجان، شجریان، سیما بینا و داستان ابراهیم
11 تا 12: گپ با «شهرام شب پره»
12‌ تا 1‌: موسیقی شاد شرقی
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 8‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
8‌ تا 9‌ شب:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته12-با حضور نادر گلچین، عهدیه، مرجان، شجریان، سیما بینا و داستان ابراهیم
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: گپ با «شهرام شب پره»
11 تا 12: گپ با «دکتر شهناز مصلحی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1372-60

9‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با «دکتر سیما کنگاوری»
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته9-با حضور سیما بینا، نادر گلچین، فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، پوران، شجریان، عهدیه، امیر جاهد، همایون خرم
11‌ تا 12‌: برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها» با بنفشه سوده
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر سیما کنگاوری»
8‌ تا 9‌ شب:  دنیای جاسوسان
9‌ تا 10‌:  صبح آدینه1372-65 با احمد آزاد- گلچین هفته9-با حضور سیما بینا، نادر گلچین، فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، پوران، شجریان، عهدیه، امیر جاهد، همایون خرم
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1372-61

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «فیروزه امیر فرزانه»در مورد خدمات دولتی
10‌ تا 11‌ صبح: بازتاب با شهرام بروخیم
11‌ تا 12‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته8- با حضور و آثاری از استاد صبا، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، گروه شیدا، الهه، نادر گلچین، سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته8- با حضور و آثاری از استاد صبا، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، گروه شیدا، الهه، نادر گلچین، سیما بینا
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «فیروزه امیر فرزانه»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»

1372-62

9‌ تا 10‌ صبح: گپ1372-66 با «اسلام شمس»( جدید)
10‌تا 11‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته7-با  همکاری کسائی، لطفی، قصه تلخ یک هنرمند، تاج اصفهانی، عهدیه، شجریان، حسین قوامی و نادر گلچین
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: گفتگو با «فریدون قراگزلو» درباره کتاب«هومان»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6 تا 7: برنامه زنده با مهیار ذکایی
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
8‌ تا 9‌: گفتگو با «اسلام شمس»
 9تا 11: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
11‌تا 12‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته7-با  همکاری کسائی، لطفی، قصه تلخ یک هنرمند، تاج اصفهانی، عهدیه، شجریان، حسین قوامی و نادر گلچین
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.