1464-91

1494-44

1494-45

ساعت1494-51 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «علی بزرگمهر، زیبانگار و نسیم یزدانی، تهیه کننده تئاتر
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «نوشیروان کیهانی زاده»
12‌ تا يك: پخش موسیقی
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌:گفتگو با «دکتر دردشتی»
8‌تا 9‌: گفتگو با «نوشیروان کیهانی زاده»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «بزرگمهر و یزدانی»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1494-46

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1494-47

91494-52 تا 10 صبح: گفتگو با «عنایت» خواننده با سابقه
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 10شب: گفتگو با «عنایت»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1494-48

9‌1494-53 تا 10‌ صبح: گفتگو با «لقمان ادهمی» هنرمند نامدار
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی در باره ضد درد
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با «پیام شایانی»
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «کیهانی زاده»
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌:گفتگو با «لقمان ادهمی»
10 تا 11: یک قاشق شکر با سهراب اخوان
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1494-49

9‌1494-54 تا 10‌صبح: گفتگو با علی مسعودی، ژورنالیست معروف
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر»
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «هوشمند عقیلی»
10 تا 11 شب: گفتگو با «علی مسعودی»
11 تا 12: «خنیاگران»

1494-50

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌1494-55تا12‌: گفتگو با «دکتر زرین آزادی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگو با «دکتر زرین آزادی»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.