1504-62

بعد از 40 سال، عکس های گمشده ازدواج خصوصی جان لنون و یوکو، ناگهان پیدا شد.
جان و یوکو سال 1975، در هتلی در آمستردام، خیلی خصوصی ازدواج کردند و تصاویر این لحظات را دیوید نوتر گرفت ولی در انتقال آنها به جان، ناگهان با حمله یک سارق به آپارتمان اش گم شد.
در طی سالها مامورین در پی رد پای دزدان بودند تا سرانجام وقتی جولیانو نویسنده خاطرات ایندو از سوی دوستی نگاتیو آنها را در معرض فروش گذاشته بود، رد پای آنها پیدا شد و یوکو اینک به آرزوی 40ساله خود میرسد گرچه جان هرگز این عکس ها را ندید.

1504-63

1504-64

1504-65