JavananMix1296-05

آزادي از آن ماست اگر….
به هنگامي‌كه دنيا فكر ما نيست، براي مرگ هم در خانه جا نيست،
 اگر خاموش بنشينم روا نيست

JavananMix1296-06

هفته گذشته واشنگتن دي سي ميزبان بنياد آينه و داريوش اقبالي، پايه گذار اين نهاد غير انتفاعي بود كه بدنبال سمينارهاي آموزشي خود اين بار در دانشگاه جورج واشنگتن كنفرانسي JavananMix1296-07تحت عنوان ” آزادي از آن ماست اگر…” را ارائه نمود. هدف اين بنياد آگاهي رساني، آموزش و پـيـشگيري در رابطه با آسيب‌هاي اجتماعي مي‌باشد و بيش از ده سال است كه داريوش در ايـن راستا از طريق برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني هفتگي، كنفرانس‌ها و سمينارهاي رايگان و ديگر فعاليت‌هاي بشر دوستانه تلا‌ش نموده تا هموطنان خود را در مسير رسيدن به جامعه اي سالم دعوت به مرهمي بر زخم‌هاي جامعه بودن دعوت نموده.
يكشنبه 8 آوريل هموطنان حاضر در سالن كنفرانس دانشگاه جورج واشنگتن براي حمايت از فعاليت‌هاي انساندوستانه و آگاهي دهنده داريوش به ديدار او و مهمانان سخنراني چون دكتر آرش و دكتر كاميار علا‌يي، دكتر رامين احمدي، احمد باطبي و مهدي عربشاهي رفتند، و خود نيز از طرف داريوش دعوت به تبادل نظر در رابطه با صورت مسئله مورد نظر اين كنفرانس شـدنـد. آقـايـان دكتر آرش و كاميار علا‌يي متخصص و پژوهشگر در بيماري ايدز سالها در كلينيك‌هاي مثلثي خود از خدمتگزاران جامعه در ايران بوده كه به دليل فعاليت هايشان براي پيشگيري از ايدز دستگير و زنداني شدند و داشتن وكيل مدافع منع شدند اما حتي در زمانيكه در زنـدان بـسـر مـي‌بـردنـد بـه فـعـاليت‌هاي انساندوستانه خود ادامه دادند و اكنون نيزبرادران علا‌يي علا‌وه بر فعاليت‌هاي آگاهي دهنده خود در ايران، براي كاركنان بخش بهداشت و درمان در كشورهاي افغانستان و تاجيكستان نيز دوره‌هاي آموزشي برگزار كرده و در ايجاد همكاري ميان 12 JavananMix1296-08كشور خاورميانه و آسياي مركزي فعال بودند. تـلا‌شـهـاي برادران علا‌يي منجر به گسترش تخصص پزشكان در منطقه و رشد علم پزشكي شده است. دكتر رامين احمدي پزشك فعال حقوق بشر و از بنيانگذاران مركز بررسي اسناد حقوق بشر و عضو سازمان پزشگان طرفدار حقوق بشر ايران مي‌باشند كه راهكارهايي در رابطه با تفكر آزادمنشي و آزاديخواهي سخناني عنوان كردند. احمد باطبي فعال حقوق بشر در وقايع 18 تير 1387 و كوي دانشگاه تهران دستگيرشد، او يكي از پايه گذاران مجموعه فعالا‌ن حقوق بشر ايـران مـي‌بـاشـد. مـهـدي عربشاهي فعاليت دانشجويي خود را در دانشگاه زنجان آغاز كرد و كارشناسي مهندسي برق خود را از اين دانشگاه گرفت، او دبير تشكيلا‌ت دفتر تحكيم وحدت و يكي از فعالا‌ن دانشجويي مي‌باشد كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام دستگير و زنداني گرديد، او در رابطه با جنبش عدالت خواه دانشجويي و وضيعت امروزي اين جنبش توضيحاتي را با حاضرين در ميان گذاشت. آقاي عربشاهي در رابطه با آخرين آمار و اطلا‌عات در رابطه با نقض حقوق دانشجويي و حق تحصيل در ايران و با يادي از دانشجويان در بند و آنان كه جانشان را در اين راه از دست داده‌اند سخناني ايراد كرد.
از آنجا كه يكي ازاهداف بنياد ارائه راهكار و پيشگيري در رابطه با آسيب‌هاي اجتماعي است، و از آنجا كه اين نهاد ريشه آسيب‌ها را در فقدان آگاهي‌هاي لا‌زم و رشد بي انتهاي نقض حقوق بشر در آن سرزمين و در سراسر دنيا ميداند، هدف از اين كنفرانس بررسي آخرين آمار آسيب‌ها و نـقـض حـقـوق بشر و راهكارهاي لا‌زم براي پيشگيري از رشد آسيب هايي چون بيماري اعتياد، بيماري ايدز و نقض حقوق دانشجويان، اقليت‌ها و شهروندان بوده. داريوش معتقد است كه زمانيكه مردم تماشاگران ساكت صحنه باشند خطر رشد تساعدي آسيب‌ها كه به جان هستي ايران و ايرانيان افتاده است روز به روز تشديد ميشود و وقتي نقض حقوق انساني روزانه شد، عادت ميشود و ميتواند ساختار‌هاي سلا‌مت و رشد جامعه را نيز تغيير دهد.
او در بخشي از سخنراني خود يادآور شد كه رشد آسيب‌هاي اجتماعي در سراسر دنيا به مواضات نقض حقوق بشر پيش ميرود و در ايران نقض حقوق بشر اتفاق نيست، تصادف نيست،JavananMix1296-09 خشونت و ناكارآمدي و بي توجهي برنامه ريزي شده، كارگزاري شده، برايش جا در نظر گرفته شده و پيش پا افتاده شده، و تنها راه رهايي را در آگاهي رساني و آموزش در تمامي ‌سطوح جامعه ميداند چرا كه آزادي از آسيب‌ها و آزادي از ظلم و ستم تنها با آگاهي ميسر خواهد شد.
داريوش نقش كليدي رسانه را در آگاهي رساني يادآور شد و اضافه كرد كه برخوردهاي شعاري، مقطعي، سطحي گرايانه و كليشه اي با همه آسيب‌ها باعث شده كه آزاديخواهي مشغوليت اكثر ايرانيان نباشد و چون نسل جوان و حتي نوجوان ما امروز به طوري در آتش بيماري هايي چون اعتياد و ايدز مي‌سوزند كه انگيزه را پديده‌اي دست نايافتني ميدانند و متأسفانه امروز اين آينده سازان ما بجاي زندگي امروز به روزمرگي مشغولند. داريوش تأكيد كرد كه آنچه امروز از كمترين ارزش برخوردار است انسانيت و انسان باقي ماندن است و استبداد نه فقط جسم هموطنانمان بلكه روح آنان را نيز زخمدار كرده است.داريوش در بخشي از سخنانش  اشاره كرد كه اين روانپريشي ممتد را به نوعي ديگر ميتوان در ميان ايرانيان خارج از كشور و گروهي كه خود را اپوزيسيون ميدانند مشاهده كرد. او چنين نتيجه گيري كرد كه از آنجا كه آزاديخواهي تنها دغدغه كسي است كه نه تنها آزادي را شناخته و براي حفظ شأن انساني خود ضروري ميداند بلكه در مقابل اين درك احساس مسئوليت ميكند، لذا در مرحله نخست آزاديخواهي محصول درك معني آزادي و مستلزم رعايت چهارچوب حفظ و رفتاري آزاديخواهانه مي‌باشد.
او از هموطنان خود دعوت نمود تا همديگر را بيابيم و دريابيم و زخم‌هاي جامعه را از آن فرد فردمان بدانيم و با حضور خود و همدلي و همزباني و حمايت از حقوق يكديگر مرهمي باشيم بر اين زخم‌ها تا با هم و در كنار هم جامعه اي سالم و آزاد را بسازيم.