1409-53

وسائل لازم براى خياطي

١- پارچه متقال (براى  آماده كردن جهت پرو)
٢- قيچي پارچه – قيچي كاغذ در انواع مختلف
٣- قيچي نخ بر

1409-54

٤- رولت خياطى
٥- بشكاف
٦- سنجاق ته گرد
٧- سنجاق قفلى
٨- سوزن خياطي در سايز هاي مختلف (براي منظم بودن سوزن ها در سايز خود بهتر است از فوتر به رنگ هاي مختلف يك دفترچه درست كرده و هر سايز سوزن را در يك برگ آن قرار دهيد)
٩- لايي چسب در دو رنگ : سفيد و مشكي
١٠- گچ خياطي در دو رنگ سفيد و زرد (نكته: از صابون خياطى روى پارچه اصلى استفاده نكنيد چون  چربي روى پارچه  اثرمي گذارد)
١١- قرقره به رنگهاي مختلف
١٢- اتو كه هم درجه بخار داشته باشد و هم بتوان بدون بخار از ان استفاده كرد
١٣- چرخ خياطى
١٤-مانكنى كه بتوان آن را با سايزهاي مختلف تغيير داد
١٥-متر خياطى كه بهتر است بلند باشد (“٦٠)
١٦- كاغذ سفيد الگو كه روى آن فاصله گذارى شده است
١٧- مداد- مداد پاك كن- مداد تراش
١٨- انواع خط كش ها : خط كش منحنى كه براي رسم كردن پهلو لباس و دامن و شلوار ، گودى یقه، گودى حلقه استين(vary form ruler)  -خط كش كاملا منحني ( curve ruler) (اين خط كش براى فرم دادن باسن ، پاي دامن و يقه انگليسي به كار برده مي شود)
١٩-خط كش مخصوص حلقه آستين كه به ان  (French curve )هم مي گويند
٢٠-گونيا

نمودار اندازه گيري از روى مانكن :

نكته : اگر از روى بدن فرد اندازه ميگيريد ابتدا در گود ترين  قسمت بدن يك نوار مي بنديد.
اندازه هايي كه دور تا دور آن را بايد  اندازه گرفت :
– دور گردن
– دور سينه
– دور كمر
– دور باسن كوچك
– دور باسن بزرگ

اندازه هاي بالا تنه:

١- قد بالا تنه جلو و پشت.  جلو از گودى گردن و پشت از استخوان برجسته پشت گردن.    
٢- سر شانه
٣- فاصله سينه
٤- قد سينه
٥- دور سينه

1409-57

٦- كارور جلو و كارور پشت
٧- قد پهلو تا كمر
٨- دور كمر
٩- قد برش كنار (Prince Line) جلو و پشت     
١٠- قد حلقه استين

اندازه های پايين بدن ( براي دامن و شلوار)

١١-  دور باسن كوچك
١٢- دور باسن بزرگ
١٣- قد باسن
١٤- قد فاق (اين اندازه براي شلوارلازم است). متر را از وسط جلو روى خط كمر قرا ر داده و از وسط پا متر را رد ميكنيم تا خط كمر پشت

1409-56

١٥-  دور بالاى ران
١٦- دور زانو
١٧- دور قسمت پهن ساق
١٨- دور مچ پا

1409-55

 

اندازه های لازم براى آستين :
١٩-قد حلقه استين
٢٠- دور قسمت پهن بازو
٢١- دور مچ
٢٢- قد آستين (از برجستگی سر شانه تا مچ (توجه كنيد در موقع اندازه گيري قد آستين ارنج بايد به شكل زاويه ٤٥ درجه خم شود)
٢٢- تمام قد براي لباس از گودى گردن بطوريكه از روي برجستگي سينه رد شود و تا اندازه دلخواه.
و براي دامن از خط كمر تا اندازه دلخواه.
و براى شلوار از خط كمر از قسمت پهلو تا مچ پا اندازه مي گيريم.

طرز تهيه الگوى دامن فون ( A- line):

تصوير شماره ١ و ٢:
– ابتدا جلو و پشت الگوى اصلي را روى كاغذ سفيد الگو با رولت خياطى منتقل ميكنيم

1409-81

– سپس از انتها ساسون طرف پهلو يك خط مستقيم موازي با وسط جلو تا پايين دامن رسم ميكنيم
– اين خط را AB مي ناميم و خط برش است.

1409-82

تصوير شماره ٣ جلوي دامن :
– بعد ساسون را بسته و خط برش را تا 4/1 اینچ پايين تر از ساسون مي بريم و به بالاي دامن اضافه ميشود AB
– و از قسمت پايين درز پهلو هم   به پاي دامن اضافه ميكنيم XY =نصف ABاست
– از Y  به Z وصل ميكنيم

1409-83

تصوير ٤ پشت دامن :

1409-84

-خطي از انتهاى ساسون طرف پهلو به پايين دامن وصل ميكنيم CD
– و اين خط برش پشت است و با قيچي كاغذ از پاى دامن تا  4/1 اینچ پايين تر از انتهاى ساسون مي بزيم  و به پاي دامن اضافه ميشود ( CD=AB مي باشد)
– از اين ساسون به اندازه 4/1 اینچ اضافه مي آيد كه از ساسون ديگر ( نزديك وسط پشت) كم ميكنيم
– قسمت پايين دامن از پهلو را هم اضافه ميكنيم XY مي ناميم ( XY برابر نصف CD است)
– و از Y به نقطه Z وصل ميكنيم
– تصوير ٥ الگوى كامل شده كه اضافه دوخت براى ان گذاشته شده ( كمر و پهلو  2/1 اینچ تا  4/3 اینچ  – وسط پشت “١ تا یک و 2/1 اینچ براي زيپ- پاى دامن ٢  اینچ- وسط جلو اضافه دوخت لازم ندارد چون روى دولاى پارچه قرار ميگيرد.
-اين دامن را روى اريب پارچه ميبريم (حتما خط اريب را روى الگو رسم كنيد و اين خط بايد موازى با تركي پارچه قرار گيرد)
– براي پيدا كردن خط اريب يك خط افقي كشيده و يك خط هم عمود بر آن رسم ميكنيم و از نقطه تقاطع آنها خطي اريب ميكشيم.

طرز تهيه الگوى دامن فون شماره ٢
(پاى دامن گشاد تر از شماره ١ است) :
– تصوير شماره ١ و ٢ :
– جلو و پشت دامن اصلي را با رولت خياطي روى كاغذ سفيد الگو منتقل ميكنيم
-خطى از انتهاي هر دو ساسون موازى با خط وسط پشت و وسط جلو به پايين دامن رسم ميكنيمAB
–  اين دو خط برش هستند AB

1409-85

– تصوير شماره ٤ :
– از انتهاى دو خط برش تا  4/1 اینچ پايينتر از ساسون ها با قيچي كاغذ  ميبريم
– به پاي دامن اضافه ميشود (اندازه هر دو برش بإز شده AB با هم مساوي است)
– و به پهلو از پايين دامن اضافه ميكنيم ( به اندازه نصف AB)  و خطي تا اتهاي باسن بزرگ ميكشيم
تصوير شماره ٥ :
– براى بالانس كردن الگو پهلوها را از قسمت كمر روى هم ميگذاريم تا پاى دامن و معمولا قسمت پشت  كوتاهتر است كه اين اندازه را به جلو اضافه ميكنيم
– الگوى اماده شده را اضافه دوخت ميگذاريم ( كمر و پهلو  2/1 تا  4/3 اینچ – پاي دامن  ٢ اینچ- وسط جلو و پشت لازم ندارند چون روى دولاى پارچه قرار ميگيرند  و زيپ در قسمت چپ پهلو دوخته ميشود.
– اين دامن را هم ميتوان روى اريب پارچه و هم در راستاى پارچه بريد (اگر پارچه اندازه باشد براى اريب آن را روى اريب ببريد چون پاي دامن قشنگتر ميشود )