1501-62

آنتونیو جلینی (بهروز جلیلی) به دنبال دعوت مقامات هنری چین، به اتفاق مستر رابرت سان و یک هیئت هنری و فرهنگی، راهی چین شد.
«آنتونیو جلینی» برای گفتگو درباره دو رویداد بزرگ هنری که در پیش است از جمله Family Film Award/ Olympia Awards با مقامات هنری و سینمایی چین گفتگو می کنند چون این مقامات اشتیاق خود را به همکاری و احتمالا سرمایه گذاری در این رشته نشان داده اند.
جلینی که به اتفاق الن جی فریدمن چهره برجسته در جامعه هنری امریکا، این دو رویدادها را دنبال می کند و در صدد اجرای آن در پایان سال 2016 هستند، نیاز به اسپانسرهای بزرگ دارند که چنین علاقمندی نشان داده اند.

1501-63

1501-64

1501-65

1501-66

1501-67

1501-68

1501-69

1501-70

1501-71

1501-72

1501-73

1501-74

1501-75

1501-76

1501-77

1501-78

1501-79

1501-80