1515-40

آنتونیو جلینی: در روزگاری که جنگ و کشتار جهان را تسخیر کرده

ایده المپیا اواردز بمرور جهانی می شود، یک ایده انسانی با هنرهای

مختلف که این هفته برای دومین بار، چین از گروه المپیا دعوت کرده

تا پای گفتگو بنشینند

1515-41

1515-42

1515-43

1515-44

1515-45