1354-46

1354-47

«گلپا» برای اولین بار به لس آنجلس آمده بود، مرتب در مهمانی ها حضور می یافت، خوانندگان و چهره های معروف رسانه ها دور وبرش بودند.
«گلپا» در یک شب خاطره انگیز درحالیکه علیرضا میبدی چهره معروف رادیو و تلویزیون اشعاری را دکلمه می کردو فریدون دائمی چهره با سابقه رادیو  در دوبله نیز با او همراه می شد، گلپا ترانه های خاطره انگیز خود را میخواند و معین نیز با او همصدا می شد.  صدای مخملی دو خواننده از دو نسل چنان همه را تحت تاثیر قرار داده بودکه اشک به چشم ها نشسته بود آنروزهای پرشور که سعید سرکشیک چهره فعال اجتماعی و فرهنگی مدیریت برنامه های معین را بعهده داشت و الحق در شهرت و اعتبار اونقش مهمی ایفا کرد.

1354-48