آیلین‭ ‬چهره‭ ‬محبوب‭ ( ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ) ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬اولین‭ ‬برنمامه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬قصه‭ ‬گو‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬آیلین‭ ‬است‭ ‬بازیگر‭ ‬هم‭ ‬میبود‭ ‬چون‭ ‬برنامه‭ ‬قصه‭ ‬های‭ ‬پنهان  ‬نیاز‭ ‬به‭  ‬فقط‭ ‬گفتار‭ ‬نیست‭ . ‬و‭ – ‬دیالوگ‭ ‬ها‭ – ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬افرینی‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آیلین‭ ‬بخاطره‭ ‬داشتنه‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬بهترین‭ ‬انتخاب‭ ‬برای‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬تازه‭ ‬ترین‭ ‬نوع‭ …‬

دوستدارانش‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تماشای‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬هفتگی‭ ‬تلویزیونی‭ ‬دعوت‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اولین‭ ‬قدم‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬تازگی‭ ‬و‭ ‬نو‭ ‬اوری‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬تلویزیونی‭ ‬است‭. ‬آیلین‭ ‬از‭ ‬قصه‭ ‬های‭ ‬پنهان‭ ‬دفترچه‭ ‬خاطرات‭ ‬هموطنان‭ ‬میگوید‭. ‬از‭ ‬اشکهای‭ ‬پنهانشان‭ ‬لحظه‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬تکرارشان‭ ‬۰‭ ‬قصه‭ ‬های‭ ‬پنهانشان‭ . ‬که‭ ‬در‭ ‬قلبهایشان‭ ‬تلمبار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دفترچه‭ ‬خاطرات‭ ‬هر‭ ‬هموطنی‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬برنامه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬هفتگی‭ ‬آیلین‭ ‬درس‭ ‬عبرتی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬تماشاگر‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬با‭ ‬قصه‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬خاطره‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دفترچه‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اینه‭  ‬ببیند‭  ‬و‭ ‬شاید‭ ‬درمان‭ ‬درد‭ ‬هایقلب‭ ‬نهفته‭ ‬و‭ ‬پنهان‭ ‬هر‭ ‬تماشاگر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬امیدی‭ ‬که‭ ‬هیچکس‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬طبیب‭ ‬دردهایش‭ ‬نبوده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬روزگار‭ ‬سر‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شاید‭ ‬شادیها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قاب‭ ‬افکارش‭ ‬نقاشی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬خلوتش‭ ‬پرواز‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭ ‬بنشیند‭ ‬و‭ ‬دقایقی‭ ‬در‭ ‬اسمان‭ ‬خیالش‭ ‬شاد‭ ‬باشد‭  آیلیندر‭ ‬انتظاره‭ ‬نو‭ ‬اوری‭ ‬بوداو‭ ‬با‭ ‬فیلم‭ — ‬یاران‭ — ‬با‭ ‬نویسنده‭ ‬وبازیگر‭ ‬بنام‭ ‬فرزان‭ ‬دلجو  ‬پا‭ ‬به‭ ‬عرصه‭  ‬سینما‭ ‬گذاشت‭.‬

فرزان‭ ‬دلجو‭ ‬با‭ ‬اولین‭ ‬فیلمش‭ – ‬یاران‭ – ‬دنیای‭ ‬سینما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬دنیای‭ ‬مدرن‭ ‬کشاند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬‭ ‬نو‭ ‬آوری‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬او‭ ‬اولین‭ ‬قدم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نو‭ ‬اوری‭ ‬و‭ ‬تازگی‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬آیلین‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬سادگی‭ ‬و‭ ‬زیبایی‭ ‬بدون‭ ‬ارایش‭ ‬و‭ ‬استعدادش‭ ‬انتخاب‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬زیباترین‭ ‬نوع‭ ‬به‭ ‬پرده‭ ‬سینما‭ ‬هدیه‭ ‬کند‭ ‬واین‭ ‬اغاز‭ ‬در‭ ‬سینما‭ ‬مدیون‭ ‬یکنفر‭ ‬است‭ ‬نو‭ ‬آوری‭ ‬دیر‭ ‬آشنا‭ ‬فرزان‭ ‬دلجو

برنامه‭ ‬های‭ ‬هفتگی‭ -‬آیلین‭ – ‬قصه‭ ‬های‭ ‬پنهان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ – ‬فرزان‭ ‬دلجو‭- ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬ضبط‭ ‬میشود‭ ‬درTODAY‭ ‬TV‭ ‬با‭ ‬آرزوی‭ ‬بهترینها‭ ‬برای‭ ‬نو‭ ‬اوری‭ ‬و‭ ‬تازگی‭ ‬آرزو‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬همیشه‭ ‬این‭ ‬نو‭ ‬اوری‭ ‬تلویزیونی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬یاران‭ ‬همیشه‭ ‬یاران‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اغاز‭ ‬دنیای‭ ‬سینما‭ ‬با‭ ‬قدم‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬پل‭ ‬های‭ ‬تکرار‭ ‬مکرر‭ ‬را‭ ‬شکستند‭.. ‬