1353-63

1353-60

ابراهیم سلمکی که زمانی در ایران به اتفاق نرگس فعالیت پرشوری داشت وبا ساختن ترانه هایی برای آغاسی و نرگس وقاسم جبلی وعده دیگر شهرت فراوانی برای خود کسب کرده هفته قبل برای دیدار دوستان و اقوام خود به اتفاق همسرش به امریکا آمد و جمعه گذشته برای  دیدن دوستان به رستوران در بند لس آنجلس آمد.
خبرورود سلمکی را بهرام فروهر خواننده اطلاع داد و دعوت برای ناهار توسط مهندس بهروز دماوندی صورت گرفت در این جمع مسعود امینی، ملینا خواننده، قاسم گلی، بهرام فروهر، مرتضی طاهری ، فیروز شعبده باز و عنایت، علی نوری و عده ای دیگر از دوستان شرکت داشتند.

عکس از: مرتضی قمصری

1353-61