1332-34

 

1332-26

1332-27

هیچگاه ابی را دیده اید که لبخند بر لب نداشته باشد؟ هیچگاه ابی را دیده اید که یکی 1332-28 از طرفدارانش تقاضای عکس و امضا بکند و ابی رد کند، اخم کند و نپذیرد؟ هیچگاه شنیده اید ابی دل کسی 1332-29را  شکسته باشد، حق کسی را پایمال کرده باشد؟
ابی بجرات از نادر هنرمندانی است که همه وجودش سرشار از محبت و عشق و دوستی است، خود میگوید مهشید همسرم در واقع چشمه این قضیه هاست، اوست که بمن 1332-30انرژی داده و می دهد و در هر صحنه ای بیش از یک فرد عادی مرا تشویق و تائید میکند.
 جالب اینکه بدانید ابی از نادر چهره ها و از استنثاهای موزیک است که با همه خوانندگان سرشناس روی صحنه خوانده است. کنسرت های مشترک ابی وداریوش را بخاطر بیاورید. سیل جمعیت راکه دیوارها را می شکستندالبته خیلی ها نخواستند آنها این راه 1332-31را ادامه بدهند. ولی هنوز پیوندهایی میان شان برقرار است.
کنسرت های مشترک ابی و بیژن مرتضوی را بخاطر دارید؟ دیدید چگونه مردم استقبال کردند، از نوجوان، جوان و میانسال وبزرگسال  سالن ها را پر کردند و هورا 1332-32کشیدند واشک ریختند.
کنسرت مشترک ابی وشهرام شب پره را حتما بیاد دارید، از 30 سال پیش با هم آغازکردند و همه جا موفق بودند، کنسرت های موفق ابی و سیاوش قمیشی را از یاد نبرده اید، کنسرت های ابی با کامران وهومن، با آرش، اخیرا با شادمهر عقیلی، همه وهمه 1332-33نشان از مهربانی، فروتنی و خلوص نیت این چهره نامدار دارد.
ابی در هیچ کنسرتی اصرار نداشته اول برود یا آخر، او حرمت همکاران را نگه داشته است وهمه نیز حرمت او را نگه داشته اند.