1353-91

1353-92

ابی هنرمند محبوب مردم، هفته قبل، خواهرش زهرا حامدی را از دست داد.
برای هنرمندی بااحساس چون ابی، چنین حادثه غم انگیزی،سنگین وطاقت فرساست.
برای ابی عزیزآرزوی بردباری داریم و این سوک بزرگ را به ابی عزیز، مهشید عزیز و خانواده حامدی صمیمانه تسلیت می گوئیم.

1353-93