1596-48

عمل جراحی عباس پهلوان

1596-43

در هفته های گذشته، چهره های معروف روانه بیمارستان شدند، از جمله عباس پهلوان پیش کسوت رسانه ها، بدنبال یک ناراحتی ناچار تن به جراحی تازه آنژیو داد، در بیمارستان بستری شد، ولی با همت عسل مهربان و پسران مهربانش، به خانه بازگشت.
پهلوان ما همیشه پهلوان است، هیچگاه سنگر قلم خود را رها نمی کند.

پای لیلا شکست

1596-44

لیلا فروهرهنرمند محبوب مردم این روزها بکمک عصا راه میرود.
وی یکشنبه گذشته دراجتماع ایرانیان لس انجلس دربرابرساختمان فدرال واقع درخیابان ویلشرنیزبا استفاده ازعصا خودرا به اجتماع ایرانیان رساند. از لیلا پرسیدیم براستی چه شد؟گفت پایم درمنزل پیچ خورد واستخوان پای چپم شکست.
لیلافروهر باوجودی که خواهرش وی راهمراهی میکرد معهذا با احتیاط گام برمیداشت تا ناحیه شکستگی پا بتدریج التیام یابد.
حضور دراجتماع ایرانیان لس انجلس بخودی خود نشان داد که هنرمند مورد علاقه مردم درهمه حال بامردم است وهمانگونه که مردم اورادوست دارند،و خوشحال از اینکه درحرکت های ملی ومیهنی درکنارآنهاست.