1717-41

جمشید علیمراد درکوما

1717-43

جمشید علیمراد خواننده نامدارباصدایی پرقدرت، اینک در بیمارستانی در گلندل، درحال کوما بسرمیبرد. علیمراد 70ساله، از سالهای دوردرایران فعالیت خوانندگی را آغاز کرد و با آهنگهایی چون تورماهی ها، شکارآهو، اون قدیما، پائیز به شهرت رسید و بعضی آهنگهایش را درامریکا اجرا کرد ازجمله «پایکوبی» که بسیار گل کرد.
علیمراد ازچند سال پیش دچارسرطان شد. با آن جنگید، ولی دریکسال گذشته توان خود را از دست داده بود و خوشبختانه شبکه تپش چندی پیش ، مراسم بزرگداشت او را برگزارکرد که بسیاردرروحیه اش اثرداشت و بقولی چند ماه برعمراو افزود.
با اینکه سرطان بدجوری به تن اوحمله کرده، برایش آرزوی آرامش داریم.

مامک خادم پدرش را از دست داد

1717-45

مامک خادم خواننده پرطرفدار متفاوت و صاحب سبک ویژه پدرش را که بسیارمورد علاقه اش بود، از دست داد.
مجله جوانان به مامک عزیزوخانواده گرامی اش صمیمانه تسلیت می گوید

دنده های سپهرنیا شکست

1717-46

هفته قبل سپهرنیا بازیگرقدیمی که اخیرا از مرز90سالگی گذشته، دنده هایش شکسته و بدلیل شرایط خاص امکان عمل هم ندارد.
سپهرنیا در حمام خانه اش سقوط کرده و دچارشکستگی دنده ها شد، پزشک معالج او بلافاصله اقدام کرده و بعد از عکسبرداری ها، نظرداد امکان جراحی وجود ندارد و فقط با دارو و استراحت کامل و عدم حرکت بمروربهبود می یابد.
سپهرنیا تلفنی گفت درد می کشم ولی استقامت می کنم تا هرچه زودتردیدار سه شنبه ها با رضا تقوی و دوستان درعطاری وست وود را تجدید کنم.