1723-18

صبحانه درکافه آقا رضا
Little Café

1723-19

قبلا دوشنبه ها گروه برنامه صبح بخیرلس آنجلس رادیو 670AM به لیتل کافه آقا رضا پور فرزیب می آمدند و بعد بدلیل ماجرای کرونا فاصله افتاد ولی دوستان بهرحال خود را به لیتل کافه میرسانند والبته این بارچهارشنبه ها:
در جمع محمد بیاتی گلر قدیمی، ساسان کمالی، حسین مجید، آقا رضای معروف ، سرهنگ وزین، رستمیان و پرویزقاضی سعید و مهدی ذکایی حضور داشتند. ضمنا هیچکس حق ندارد دست درجیب بکند چون جناب سرهنگ پیشاپیش پرداخته است.

سحرخیزان رادیو

1723-20

رادیو 670AM  بخاطربرنامه صبحگاهی 6 تا 9 صبح خود، گروهی سحرخیز دارد که درجمع آنها ساسان کمالی، سحرامانی، حسین مجید، لیدا حنایی، پرویزقاضی سعید، رکسانا رستگار، گلاویژ معتمدی، زهره نگهبان، آیدین هژیر همه روزه حضور دارند و البته گاه پرویزفیروزکار زودتربرای برنامه ساعت 10 صبح خود با طناز فتحی می آید و به گروه سحرخیزان می پیوندد.

فرامرزآصف درآستانه کوچ به استرالیا

1723-22

فرامرز آصف وهمسرش برنامه کوچ به استرالیا را از ماهها پیش تنظیم کرده اند و هفته قبل همسر فرامرز به استرالیا رفت و طبق قوانین این کشوردرقرنطینه 14روزه قرارگرفت تا به خانواده خود در سیدنی بپردازد. از سویی فرامرز بدلیل یک سری برنامه ها و پروژه های نیمه تمام در لس آنجلس ماند تا 3ماه دیگر به همسرش بپیوندد.