شنيديم يكي از اعضاي خانواده اوناسيس ميلياردر مـعـروف يـوناني كه سالها پيش درگذشت خبر داده كه در وصيت نامه خود،  براي جـمـيلـه رقصندهJavananShenidamKe1294-09 معروف،  ارثيه اي تعيين كرده است.
اوناسيس نوشته كه دو بار شاهد رقصهاي سحرآميز جميله در ايران بود و آن مسئله او را چنان تحت تاثير قرار داد كه قصد داشت حتي او را براي هميشه به يـونان دعوت كند،  ولي ميسر نشد. بعد براي اينكه به جميله ثابت كند خاطره آن رقصها هميشه در ذهن او باقي مانده برايش ارثيه قابل توجهي برجاي گذاشته كه گويا قرار است ميان بازماندگان در پاريس با جميله ديداري رخ دهد.

 

 

 

 JavananShenidamKe1294-17

JavananShenidamKe1294-08JavananShenidamKe1294-10JavananShenidamKe1294-11JavananShenidamKe1294-13JavananShenidamKe1294-14JavananShenidamKe1294-15JavananShenidamKe1294-16JavananShenidamKe1294-12

Googoosh (center), Mohammad Karim Arbab (cabaret and cinema owner in Lalehzr as well as a film producer) his wife dancer Jamileh (right).