1620-53

کتاب «مقوله ها و مقاله ها»، شامل 8 مقاله پژوهشی، اثر استاد صدرالدین الهی، اینروزها انتشار یافته و خبر خوشی است برای هزاران شاگرد و استاد، چه آنها که در محضر ایشان آموختند و چه آنها که از آثار ایشان بهره بردند برای خود کارنامه ساختند.
استاد در مقدمه کتاب نوشته: 40 سال مهاجرت اختیاری بمن این فرصت را داد که درکنار کارهای همیشگی زندگی ام به موضوعاتی که در حد تخصص حرفه ای و دانشگاهی ام بود بپردازم.
همکاری با دکتر جلال متینی در فصل نامه ایران نامه و ایران شناسی این شانس را به دوستداران استاد داد تا آثارش را چاپ کند و اینک با تشویق دیگر فرهیختگان، آنها را بصورت کتاب «مقوله ها و مقاله ها» در آورده است.

1620-54

در این مجموعه از: زورخانه، نگاهی دیگر به سنتی کهن با نگاهی موشکافانه به تاریخ و روند و گذر آن و اینکه استاد همه سالها و لحظات آنرا، انگار با قلم خود ترسیم کرده به و به نمایش می گذارد، مقاله «واژگان ورزش نوین در زبان فارسی» که یک پژوهش و بررسی دقیق و حرفه ای از ورزش ها و مسابقات و گذر تاریخی آن است، سپس «از دربار تا بازار تک نگاری یک تذکره» با شما به زوایای حکومت ها، حضور اروپائیان، زبان ها و لهجه ها و کتاب ها سفر می کند، سپس به «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» و «شاه ومن» و خاطرات علم و نقد و بررسی آن می پردازد و سرانجام رشته و زمینه تخصصی و مورد علاقه خود پاورقی نویسی را که استاد مسلم آن است دنبال می کند و از دهه های مختلف  می گذرد و بررسی کامل و نقدگونه ای از همه مراحل آن دارد، بطوری که در این بخش خود، کتاب مفصل و پر نکته و تحقیقی و بقولی کامل ترین منبع برای همه داستان نویسان است. و سپس بخش اولین روزنامه برای زنان ایرانی و «افسانه، مجله ای یگانه» در آخرین بخشهای کتاب جای دارد که با قلم جذاب استاد الهی، تا به آخر آن سفر می کنید.