1351-43

اسفندیار منفردزاده، آهنگساز وتنظیم کننده و رهبر ارکستر، اینروزها در لس آنجلس و سن دیه گو بسر می برد و نیت از سفر دیدار فامیل و دوستان و همکاران است.
منفردزاده که حدود ده سال پیش بکلی از شهر فرشته دل کنده و به اروپا رفت، همچنان به آهنگسازی ادامه داد و یکی دو خواننده جوان هم باآلبوم های مستقل به عرصه موزیک فرستاد. نکته جالب اینکه منفردزاده از نادرآهنگسازانی است که بعد از سی و چند سال هنوز در ایران بعنوان یک هنرمند پیشگام و نوگرای مورداحترام دست اندرکاران موزیک است.

1351-44