1392-53

ترجمه از: گلشاد صادقی شاد
 
حوادثی که امروزه در حلقۀ سیاستهای ایالات متحدۀ آمریکا در حال بوقوع پیوستن می باشد شرح بسیار مشکلی دارد و بهتر است از توضیح آن صرف نظر کرد.
ما فقط نیاز به دانستن این مسئله داریم که بدانیم چرا این اتفّاقات به اینگونه صورت گرفته و نه به طرزی دیگر. ما با سئوالهای زیادی روبرو هستیم که حتی در آیندۀ نزدیک هم قادر به جواب تقریبی آنها نیستیم. در واقع هیچکس نمی تواند روشن کند که شور و شوق و مباحثه های گوناگون روی رفرم های مهاجرتی کجا رفته است.
بنظر می رسد که باید مشکل مهاجران غیر قانونی تا بحال حل می شده اما هر چه به جواب نزدیک تر می شویم  گویی در حقیقت از حل مثبت قضایا دورتر می شویم.
با وجودیکه رفرمهای مهاجرتی به حالت ساکن در آمده اند اگر لایحه های پیشنهادی جدید ادامه یابد،  بعضی از آنهاکه روی شبکۀ مهاجرتی تجدید و پست شده اند برای شما این امکان را فراهم می سازد که از طریق http://www.uscis.gov از این اطلاعات با خبر گردید.
چند روز پیش یک لایحۀ پیشنهادی جدید جهت ارجاع گروهبندی پناهندگان به گروهبندی دیگری درخواست شده است. و حقیقت اینست که تنها کسانی که در زیر گروه این بخش قرار میگیرنداگر بتوانند ثابت کنند که در کشور خودشان به خاطرنوع ، نژاد، مذهب، عضویت در سازمانها ویا گروههای اجتماعی و دسته ها و احزاب تحت تعقیب می باشند،  واز بازگشت به کشور خود واهمه دارند می توانند اقدام به در خواست پناهندگی نمایند.
افرادی که در زیر گروه جدید قرار می گیرند بعنوان “افراد با هویت حاضر در آمریکا” واجد شرایط برای اقامت  مشروط ودائمی خواهند بود. طبق قانون 3405 از   S.744  این دسته افراد نیازی به هیچ ترسی از تحت تعقیب بودن ندارند. برای آنان همین کافیست که گواهی داده باشند که بدون مکان ویا در لغت  “Stateless”   هستند.
تقریباً 2.000 نفر افراد متقاضی پناهندگی در آمریکا در بین این گونه زیر گروه قرار می گیرند. متأسفانه هیچ تخمینی برای قبولی تعداد متقاضیان پناهندگی دردست نیست. اما مطابق آمار روز،  12 میلیون افراد بی پناه در دنیا وجود دارند. این افراد شامل گروههای کارگران اتحادیه ها و شهروندان یوگوسلاوی هنوز در لیمبو و همچنین سرزمینهایی مثل فلسطین ، سومالی،سوریه و دیگر کشورهاست.
مطمئناً کمک  به مردمان رنجدیده ای که مورد خیانت از طرف هموطنانشان بوده قانع کننده خواهد بود و چگونه ما می توانیم به کسانی که مسئولشان هستیم خیانت کنیم؟
در حال حاضر 12 میلیون افراد غیر قانونی در ایالات متحدۀ آمریکا زندگی می کنند، چرا ما ابتدا شروع به حل مسئلۀ غیر قانونی بودن آنها نمی کنیم تا بعد نوبت به 12 میلیون دیگر بدهیم. درک من از این موضوع خیلی پائینتر از طرحهای زیرکانه می باشد ولیکن من متحیر از این هستم که چرا بجای اینهمه هزینه صرف حل مشکلات سوریه، ایران و اروپا  هزینه صرف مردم خودشان نمیشود.
فهم این قضیه برای من دشوار است که چه ضرورتی به خاموش کردن دولتهاست برای حل مشکلات مالی و در نتیجه از دست دادن 24 بیلیون دلار در 17 روز و تضعیف اعتبار سیستم مالی آنها  برای از دست دادن شخصیت بین المللی که به سوی ضد آمریکایی شدن همۀ دنیا کشیده خواهد شد. بنظر می رسد که در سیاست نه تنها دستان پاک بلکه اذهان روشن نیز نادرند.
برای دانستن بیشتردر باره موضوع بحث شده وجهت مطلع ساختن خود از اخبار روزهای اخیرو حوادث جدید مهاجرتی از سایت ما

                     
http://www.ablawoffice .com   

دیدن فرمائید. لطفاً در نظر داشته باشید که اطلاعات این مقاله هیچگونه جایگزینی برای مشاورۀحقوقی نخواهد بود و توجه بر روی این مطلب برای تهیۀ اطلاعات عمومی می باشد و نه توصیه های مشخص. برای مشاوره با ما می توانید با دفاتر ما تماس بگیرید ویا سئوالات خود را به این آدرس های زیر ایمیل کنید:

[email protected]
[email protected]

قابل ذکراست که مطالب گفته شده نباید بعنوان توصیه حقوقی برداشت شود.

1392-54