امير طراح بين المللي با(ماريولوپز) چهره محبوب تلويزيوني
همين جمعه 24‌ فوريه ساعت 7‌ شب در كانال 4‌ دربرنامه EXTRA گفتگوخواهد داشت

Javanan1289-Mix02

شـبـكـه جـهاني NBC‌ و برنامه پرطرفدار EXTRA با بيش از 70‌ ميليون بيننده،  هفته قبل و همين هفته با امير طراح جهاني مصاحبه هاي جالب و ديدني داشت.

>ماريولوپز< چهره محبوب تلويزيوني كه سالها با‌زيگر خردسال سريال ها بود،  بعد  در
Dancing with the Stars‌ درخشيد،  اينروزها هوست (مجري) برنامه EXTRA است و با امير طراح محبوب بين المللي درباره لباس هايي كه بر تن ستارگان هاليوود مي‌بينيم، مصاحبه كرد.
امـيـر سـالـهـاسـت براي روساي جمهوري، بازيگران هاليوود و  سران كشورها  لباس طراحي مــي‌كـنــد و بــراي 3‌ فـيلـم پــرفــروش از ســريOCEAN لـبــاس جـورج كلـونـي،  بردپيت،  مت ديمون،  اندي گارسيا و ديگران را طـراحـي كـرده و در مـصـاحـبـه پرهياهوي EXTRA درباره لباس سوپراستارهاي هاليوود در اسكار اظهارنظر كرد، اينكه براستي چه لباس‌هائي مناسب تن آنهاست، چه لباس هايي را نبايد بپوشند، چه اشتباهاتي معمولا در اينگونه مراسم در مورد لباسها انجام ميشود.
خيلي ها از جمله صاحبنظران و خود بازيگران هاليوود خيلي كنجكاو هستند كه واقعا چه بايد بپوشند و چه نپوشند!  كه مسلما NBC به سراغ امير رفت، كه 33‌ سال تجربه درخشان در طراحي لباس هاليووديها دارد،  آنهم در برنامه EXTRA كه با بيش از 70‌ ميليون بيننده از محبوب ترين برنامه هاي تلويزيوني در امريكا وجهان است و خود بازيگران هاليوود، اين برنامه را دنبال مي‌كنند.
امير  همه ساله در آستانه برگزاري مراسم اسكار، به شبكه هاي مختلف ميرود و درباره لباس هايي كه براي سـوپـراستارها و فيلم ها طراحي ميكند  حرف ميزند، همانطور كه خود شاهد بوديم براي 3‌ فيلم
11 OCEAN، 12 OCEAN
13 OCEAN، با هنرمندان فيلم بروي رد كارپت رفت.
‌اين بار هم براي چنين منظوري به NBC دعوت شد،  يكبار هفته قبل،  يكبار هم پنجشنبه همين هفته،  با اين برنامه مصاحبه دارد كه ساعت 7‌ شب روز جمعه از كانال 4‌ پخش ميشود.
امير امسال براي 19‌ بازيگر معروف لـبــاس هـايـي طـراح كـرده، كـه بيشترشان در اسكار شركت مي‌كنند و بعد از برگزاري  درباره اش سخن خواهيم گفت.
امـير در حال نوشتن يك كتاب جنجالي درباره فشن و فلسفه آن است،  به مسائل پشت پرده فشن، طــراحــي لـبــاس بـراي روسـاي جمهوري،  سلاطين و بازيگران معروف مي‌پردازد و سليقه و ديدگاه آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد و خوش سليقه و بد سليقهها را معرفي مي‌كند.