1348-51

امیر بدخش آهنگساز و تنظیم کننده 1348-52و رهبر ارکستر،هفته قبل پدر نازنین خود را از دست داد و در سوک بزرگی نشست. چون پدر امیر یک انسان مهربان ودلسوز و آگاه بود، در واقع پدر دوستان امیر هم بود، هربار او را می دیدیم، لبخندی بر لب داشت، مهربانانه دوستان را به آغوش می کشید، می گفت دلش میخواهد دوباره به سرزمین اش ایران برگردد. اجل مهلتش نداد،ولی چهره مهربان اش همیشه در ذهن دوستان می ماند.
تسلیتی صمیمانه داریم
 برای امیر بدخش عزیز
 و خانواده اش