1517-42

بیژن صف سری بعد از سالها فعالیت مطبوعاتی در ایران و چند سالی در واشنگتن دی سی اینک نشریه هفتگی «ایران مهر» را در کالیفرنیا انتشار میدهد.
بیژن صف سری در یادداشت خود می نویسد: ما برای وصل کردن آمدیم، ایران مهر پنجره دیگری است به سمت و سوی کشورمان ایران بدون اینکه ادعای شق القمر در عرصه اطلاع رسانی داشته باشیم.
به امید موفقیت و پایداری برای بیژن صف سری همکار خوبمان و همکاران شان.

1517-43