1708-28

من به دیدار استاد ایرج رفتم، درواقع من بعنوان نماینده ای از نسل جدید خوانندگان در لس آنجلس، به دیدار استاد رفتم تا هم احترام و علاقه خود را به این پیش کسوت نشان بدهم و هم با دیدن او همه خاطره های قشنگ ایران در ذهنم زنده شود.

1708-29

1708-30