1436-51

اندی خواننده محبوب ایرانی، برای نخستین بار در سالن کاخ با شکوه کرملین مسکو بروی صحنه رفته ویکی از ارزشمندترین جایزه سپاس Concord Awards را دریافت داشت و بقولی افتخار تازه ای برای جامعه ایرانی ببار آورد.
این جوایز که با همکاری واتحادیه هنری روسیه وارمنستان، به برجسته ترین هنرمندان روس، ارمنی، و دیگر کشورها اهدا میشود که امسال چند هنرمند بین المللی از میان ارامنه وروس ها، برگزیده شدند که درصدر آنها هنرمند محبوب ایرانی اندی دیده میشد.
هفته آینده درباره جزئیات این رویداد افتخارآمیز بیشتر خواهیم نوشت.

1436-52

1436-53

1436-54