1367-27

1367-25

سه روز وسه شب در کنار هنرمندان محبوب خود در دریای آفتابی کالیفرنیا با بیش از دوهزار تن از عاشقان زندگی و بر روی کشتی عشق، رقص و پایکوبی، جشن و شادی و عشق به انسینادا می رویم.
اندی و شینی به همراه ارکستر اختصاصی و گروه رقص از لوس آنجلس بر روی کشتی مجلل گلدن پرینسس کنسرت با شکوهی خواهند داشت. و در روز سوم زمان بازگشت از مکزیک بر روی پاسیفیک اوشن پارتی در کنار دی جی و حضور اندی و شینی ادامه دارد تا هموطنان چند روزی از زندگی را به همراه کسانی که دوستشان دارند جشن بگیرند.

1367-26

1367-28