1533-16

انـدی در مراسـم عروسی دستیـار پرزیدنـت اوبـاما
انـدی و شینـی در حضور مهمانان امـریکایـی افتخـار آفـریدنـد

فریال و محمد عروس و داماد ایرانی از مقامات برجسته دولت امریکا هستند
و پرزیدنت اوباما برای عروس و داماد پیغام تبریک از طریق ویدیو فرستـاد
پرزیدنت اوباما از فریال بسیار تعریف کرد و گفت که به او افتخار می کند

فرانک میرقهـاری هنرپیشه معروف که عمه آقا داماد بود از ایران برای شرکت در این عروسی به امریکا آمده بود
اندی و شینی با مهارت کامل و به چندین زبان مهمانان خارجی و ایرانی را به شادی و پایکوبی دعوت کردند.

در این مهمانی با شکوه، شخصیت های مهم کاخ سفید شرکت داشتند و چقدر زیباست که نسل امروز ایرانی که در امریکا بزرگ شده است توانسته در رده های بالای دولت امریکا فعالیت کند

اندی به زبان انگلیسی آنچنان با مهارت مهمانی را اداره میکرد و می خواند که مدعوین خیره مانده بودند و برای این هنرمند ایرانی دست می زدند و هورا می کشیدند.

1533-17

1533-18

1533-19

1533-20