1562-40

انـدی مدال افتخار الیس ایلند Ellis Island را دریافـت کرد

9 ایرانی و 7 ارمنی موفق در امریکا، در نیویورک افتخار آفریدند

اندی می گوید این افتخار بزرگی است در کنار قهرمانان ملی ایستادن

اندی اولین خواننده ایرانی و اولین خواننده ارمنی می باشد که به دریافت مدال افتخار الیس

نائل شده است

Andy is the Recipient of Ellis Island Medals of Honor 2017

www.Neco.org Facebook.com/Neco.org
Facebook.com/Andy Madadian Official
Twitter/Andy Madadian Instagram/Andy music 1

1562-32

1562-33

1562-34

1562-35

1562-36

1562-37

1562-38

1562-39