9

انفجار تانكر گاز

انفجار و آتش گرفتن يك تانكر محتوي گاز در فري وي 60‌ لس آنجلس،  سبب بسته شدن فري وي،  تخليه همسايه ها  و حضور گروه مامورين اداره شريف، آتش نشاني و خنثي كردن بمب،  در محل شد.11
مامورين سرانجام با مهارحادثه،  فري وي را گشوده و اعلام امن بودن منطقه را كردند.