1563-48

ایرانیان موفق در آمریکا

اسامی دریافت کنندگان مدال افتخار جزیره الیس:

دکتر عباس اردهالی، هرمز عامری، دکتر حسین اسلامبولچی، محمد فرزانه، اندی آندرانیک مددیان،
آزیتا راجی، مگی سلیمانی، دکتر شاهین تجارتی، کامران وفا

Iranian-American Ellis Island Medals of Honor 2017 Reciepients:

Dr. Abbas Ardehali, Hormoz Ameri, Dr. Hossein Eslambolchi,
Mohammad Farzaneh, Andy Andranik Madadian, Honorable Azita Raji,
Maggie Soleimani, Dr. Sean Shaheen Tedjarati, Cumrun Vafa

1563-49