1454-58

1454-59

1454-60

1454-61

1454-62

باهره اردلان برگزارکننده هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل موفق ایرانی، در گفتگویی با رادیو جوانان و مجله جوانان گفت ما همه ساله درجریان برگزاری نمایشگاه و جشنواره مشاغل موفق ایرانی، برای تقدیر و ستایش از پدر ومادرها با همکاری مجله بین المللی جوانان و رادیو جوانان قدم بر می داریم، امسال بمناسبت همزمان بودن با روز مادر، می کوشیم از مادران نمونه ایرانی قدردانی کنیم.
همه فرزندان مهربان، حق شناس ایرانی چه درکالیفرنیا وچه خارج از کالیفرنیا می توانند، با ارسال عکس و مشخصات و خلاصه ای از زندگی مادران خود، دراین گزینش شرکت کنند واز هم اکنون تا قبل از سوم ماه می فرصت دارید تا این مشخصات و عکس ها را ارسال دارید و در صورتی که بموقع به دفتر جوانان برسد، با چاپ بعضی از آنها، پیشاپیش از آنها قدرشناسی می کنیم.
در روز سوم ماه می، این مادران سرافراز و نمونه را معرفی کرده و از سوی مقامات شهرداری، برایشان تقدیرنامه هایی تهیه و تقدیم شان خواهیم کرد.
علاوه بر تقدیرنامه و قدرشناسی از آنها،گروهی از این مادران در شماره های آینده مجله جوانان نیز معرفی خواهند شدو با چاپ عکس و مشخصات شان، به جامعه معرفی خواهند گردید.

برای ارسال عکس ها و مشخصات
به ایمیل مجله جوانان:
[email protected]
و با ایمیل نیوپینک پیجز:
Newpinkpages.com
[email protected]
تماس بگیرید

1454-63

1454-64