1539-27

برگزاری گردهمایی «تلاش برای حقوق بشر در ایران» در دانشگاه نورتریج

1539-37

با مرتضی فرزانه

 پنجشنبه اول دسامبر در نورتریج LA State University جلسه پرشور «تلاش برای حقوق بشر در ایران» برگزار شد. سخنرانان این گردهمایی هما سرشار، مهرانگیز کار، مسیح علی نژاد، مهدی آقازمانی، علی پورتاش سخن گفتند و برنامه جالبی از سوی کمدین معروف مکس  امینی و موسیقی دلنشین با همکاری شهلاسرشار و شهرام فسا زاده اجرا گردید.

1539-35

1539-29

1539-30

1539-31

1539-32

1539-33

1539-34