1671-13

به همت پوری بنائی ستاره با سابقه و معروف سینمای پیس از انقلاب، و آقای یوسفی، یکی از دوستان قدیمی ناصر ملک مطیعی، سالگردش در باغ بزرگی در لواسان برگزار شد که هنرمندان چندی از دیروز و امروز حضور داشتند و هرکدام خاطره ای از ملک مطیعی گفتند و یادش را زنده کردند.

1671-14

1671-15

1671-16