1496-16

فامیل و دوستان و همکاران، یاد فرهـاد مسعـودی
آخرین مدیر موسسه اطلاعات قبل از انقـلاب را در
منزل خانم اباصلتی و آقای میرهاشم گرامی داشتند

سه شنبه شب هفته قبل در منزل همکاران مان پری اباصلتی و هوشنگ میرهاشم در لس آنجلس، چند تن از فامیل، دوستان وهمکاران فرهاد مسعودی گردهم آمدند تا یاد فرهاد مسعودی را گرامی بدارند.
در این مراسم مهرداد پهلبد وزیرفرهنگ وهنر سابق، عباس پهلوان، پرویز قاضی سعید، حسین امیرارجمند و ناز فرزانه، رضا ومرسده خالقیان، هوشنگ پورنگ و مینا پورنگ، رضا تقوی، مهدی ذکایی، حسین مهری و خانم مهری، ابراهیم صفایی، مهدی رقابی، منصور سپهربند، مرتضی فرزانه و میزبانان خانم پری اباصلتی و هوشنگ میرهاشم حضور داشتند.

1496-17

1496-18

1496-19

1496-20

1496-21

1496-22

1496-23