1410-55

آقای آوانس بالایان بانی و موسس مجله فکاهی ارمنی زبان کاج نازار و همچنین برنامه هفتگی تلویزیونی به همین نام ومدیر عامل سازمان خیریه ارمنستان و امریکا که 15 سال پیش جهت کمک به کودکان بی بضاعت ارمنستان با شرکت عده ای از افراد خیر در گلندل تاسیس شد روز 18 ماه می به ارمنستان عزیمت نمود و در فرودگاه ایروان مورد استقبال گرم قرار گرفت.
گفتنی است که سازمان خیریه فوق که به همت آقای بالایان تاسیس شده با ترتیب تله تون سالانه اقدام به تعمیر و مرمت دبستانها و کودکستانها و پرورشگاههای ارمنستان که به نیمه ویرانه تبدیل شده اند نموده و تاکنون کودکستانها و پرورشگاه های بیش از 5 دهکده در نقاط مختلف قراء ارمنستان بازسازی و تعمیر و تحویل مقامات مسئول شده است.
پرورشگاه دهستان دالار که در بخش آرارات واقع شده بطور اساسی تعمیر و در تاریخ 25 ماه می با حضور نمایندگان مقامات فرهنگی و بخشدار و تعداد زیادی از اهالی دهستان دالار ساختمان مدرن و آبرومند مورد ذکر افتتاح وازخدمات آقای بالایان و سازمان خیریه قدردانی شد.
قابل ذکر است که تمام اتاقها و کلاسها و خوابگاهها، گرمابه ها، آشپزخانه و دستشویی ها بکلی تعمیر شده و در کنار در ورودی هر اتاق نام افراد خیر روی تابلوهای مخصوص ثبت شده است.
وسعت کودکستان Dalar 11هزار متر مکعب میباشد و تعمیرات اساسی آن 2 سال به طول انجامید گنجایش کودکستان دالار میتواند درحدود 420 کودکان بی خانمان و بی سرپرست درخود به گنجاند.
14 سرپرست تحصیل کرده دانشگاه دیده به اضافه رو نشده نگهداری تعلیم و تربیت و مسئول کودکان را بعهده گرفته اند.
برنامه های جدید سازمان خیریه کودکان در سالهای 2014- 2015 در چهارمرحله ادامه خواهد داشت و در این مدت بازسازی 4 مدرسه وکودکستان و درمانگاه نیمه ویران گنجانیده شده است.
از همه هموطنان عزیز ایرانی انساندوست و خیرخواه تقاضا داریم که در این امر خداپسندانه به ما یاری کنند- ما همه و همیشه باید بیاد داشته باشیم که بزرگان گفته اند قطره قطره جمع وانگهی  دریا شود.
برای اطلاعات بیشتر و کمک می توانید با تلفن های ذیل تماس بگیرید.

818-239-6880
818-246-2070
سازمان کودکان Non Profit Organization
و a Tax Exempt 501©Charity میباشد
میتوانید کمکهای خود را به این نام و آدرس ارسال فرمائید

Armenian American Orphans Homes (Est. 1999)
P.O. Box 250038 Glendale CA 91225

1410-56

1410-57

1410-58

1410-59