درگذشت فهیمه تائیدی
شنیدیم با کمال تاسف فهیمه تائیدی خواهر فرزانه تائیدی، بر اثر بیماری درگذشته است.
فهیمه سالها بود در رادیو تلویزیون ها، برنامه های پر احساس شاعرانه تهیه و اجرا می کرد وبه گفته اطرافیانش، از مدتها پیش بدلیل سرطان بیمار و بستری بود، ولی هنوز امیدهایی برای معالجه اش وجود داشت. شنیدیم هفته قبل با زندگی وداع کرده است.
این ضایعه را به فرزانه تائیدی عزیز، فرزندش، دوستان و فامیل تسلیت می گوئیم.

1488-68