بتي مادرش را از دست داد

بتي خواننده معروف، هفته قبل مادرش را در ايران از دست داد.
بتي عشق فراواني به مادر داشت، حتي بخاطر او سالها در ايران ماند، كلي دردسر كشيد، بعد به اسرائيل رفت ودوباره بخاطر مادرش به ايران بازگشت و مسئله سفرش به اسرائيل برايش مشكلاتي را فراهم  ساخت.
بتي بعد به كانادا كوچ كرد، تا در كنار خواهر ودوستان نزديك خود باشد. تابستان امسال براي ديدن  مادر به تركيه رفت و براي آخرين بار او را ديد و بقول خودش تلاش كرد تا او را به كانادا ببرد و سالهاي آخر عمرش را كنارش باشد ولي مادر به ايران بازگشت  و دوباره بيمار شد. بتي در صدد سفر به ايران بود وآماده پذيرش هر دردسري، ولي متاسفانه قبل از سفر، مادرش درگذشت و داغي عميق برويش گذاشت.
سردبيرو  همكاران مجله جوانان،اين مصيبت  را به بتي عزيز  و خانواده محترم اش صميمانه  تسليت مي‌گويند.
عليرضا نژاد دهقان-تورنتو